Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Trzebownisko

Statut

 

UCHWAŁA NR XXXVII/381/10

 

RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 9 lipca 2010 r.

 

w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku”

 

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. d, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 pkt 3 , art. 15 i art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

 

Rada Gminy Trzebownisko uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2011 samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „ Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej W Trzebownisku”, zwany w dalszej treści uchwały „Zakładem”

§ 2. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym powołanym do wykonywania zadań Gminy Trzebownisko w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków .

§ 3. Zakład jest prowadzony w formie samorządowego zakładu budżetowego .

§ 4. Siedziba Zakładu mieści się w Trzebownisku 989 .

§ 5. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych do Zakładu przekazuje się mienie pozostałe po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym przy Urzędzie Gminy Trzebownisko.

 1. Zakład wstępuje w prawa i obowiązki likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Trzebownisko, wynikające z obowiązujących na dzień likwidacji tego Gospodarstwa umów cywilno-prawnych.

 2. Źródłem przychodów własnych Zakładu będą opłaty za wodę , odprowadzanie ścieków i kanalizację deszczową .

 3. Zakładowi zostanie przyznana jednorazowa dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.

§ 6. Zakładowi nadaje się Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Trzebownisko.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/381/10

Rady Gminy Trzebownisko z dnia 9 lipca 2010 r.

 

STATUT

ZAKŁADU GOSPODARKI WODNO - KANALIZACYJNEJ W TRZEBOWNISKU

 

§ 1

 1. Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Trzebownisku , zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie :

  1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240);

  2. Uchwały Nr Rady Gminy w Trzebownisku z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zakład Gospodarki Wodno Kanalizacyjnej w Trzebownisku ; 

  3. Niniejszego statutu .

 2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Trzebownisko .

§ 2

 1. Zakład jest jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań Gminy Trzebownisko w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków , w tym ścieków z wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej .

 2. Zakład jest prowadzony w formie samorządowego zakładu budżetowego .

§ 3

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Zakład dysponuje składnikami majątkowymi będącymi w zarządzie Zakładu .

 2. Zakład może nabyć i przyjąć w zarząd nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych .

§ 4

Do zakresu działania Zakładu należy w szczególności :

 1. eksploatacja gminnej sieci wodociągowej i gminnej sieci kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej oraz nadzór techniczny nad tymi sieciami;
 2. eksploatacja i konserwacja oczyszczalni ścieków;
 3. dostawa wody dla odbiorców;
 4. odbiór ścieków;
 5. odbiór wód opadowych i roztopowych poprzez kanalizację deszczową ;
 6. usuwanie awarii sieci wodociągowych , kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej i na oczyszczalniach ścieków;
 7. konserwacja i przeglądy sieci i urządzeń;
 8. kontrola jakości wody i likwidacja odchyleń od normy;
 9. dezynfekcja sieci i urządzeń;
 10. wykonywanie remontów sieci, urządzeń i oczyszczalni ścieków;
 11. wykonywanie inwestycji związanych z dostarczaniem wody i odprowadzania ścieków
 12. przechowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznych i inwentaryzacja;
 13. wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci i kanalizacji deszczowej pod kątem gospodarki wodno ściekowej;
 14. uzgadnianie projektów technicznych i uzbrojenia terenu;
 15. zawieranie umów o dostawę wody , odbiór ścieków i wód opadowych oraz pobieranie opłat z tego tytułu.

§ 5

 1. Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu przy pomocy Głównego Księgowego.

 2. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Trzebownisko.

 3. Stosunek pracy z Głównym Księgowym i pozostałymi pracownikami zatrudnionymi w Zakładzie nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor Zakładu .

§ 6

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla samorządowych zakładów budżetowych .

 2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu gminy, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem gminy .

 3. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdawczość zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

 4. Zakład sklasyfikowany jest w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód i dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 dostarczanie wody.

§ 7

 1. Regulamin organizacyjny Zakładu ustala Dyrektor Zakładu w drodze zarządzenia.

 2. Regulamin organizacyjny Zakładu określa w szczególności :

  1. strukturę organizacyjną,

  2. zasady funkcjonowania i tryb pracy,

  3. zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

 

 

§ 8

Zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kot 28-09-2015 08:56:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kot 28-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kot 28-09-2015 09:16:33